Dr inż. Piotr Manczarski

Politechnika Warszawska

Adiunkt, pracownik naukowy, kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami, Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska

Wykształcenie główne

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, dr nauk technicznych, Międzynarodowa Akademia Środowiska, Genewa, Szwajcaria; Uniwersytet Południowej Karoliny, Columbia, USA; Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specj. zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, mgr inż.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Adiunkt, pracownik naukowy, kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami, Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Wiele projektów i ekspertyz z zakresu ochrony powierzchni ziemi (w tym gospodarki odpadami, rekultywacji terenów zdegradowanych itp.);
  • uczestnictwo jako konsultant w zakresie technologii gospodarki odpadami w opracowywaniu wielu projektów międzynarodowych w Polsce i zagranicą;
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych, dydaktycznych i projektowo-konsultingowych w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, badania właściwości technologicznych odpadów, biotechnologii odzysku/unieszkodliwiania odpadów, etc.;
  • autor wielu publikacji w dziedzinie gospodarki odpadami: ponad 80 publikacji w branżowych czasopismach naukowo-technicznych; współautor podręczników z zakresu ochrony środowiska (gospodarka odpadami); organizator i uczestnik szeregu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów naukowo-technicznych.

Preferowane obszary zawodowe

Prowadzenie prac naukowo-badawczych, dydaktycznych i projektowo-konsultingowych w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki odpadami przemysłowymi, badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych, przemysłowych, osadów ściekowych i kompostów, badania składu i właściwości biogazu składowiskowego, biotechnologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, rekultywacji składowisk, odgazowania składowisk odpadów komunalnych, zarządzania gospodarką odpadami (w tym zagadnienia administracyjno-technologiczne, wykonywanie Przeglądów Ekologicznych, Ocen Oddziaływania na Środowisko, Planów Gospodarki Odpadami etc.), koordynacja prac w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska przed odpadami w ramach wielu projektów naukowo-badawczych ( w tym m. in. ECOLOGICAL DOCK, NR E!2968) i przemysłowych.