Włodzimierz Mirosław Stasiak

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, zarządzanie przedsiębiorstwem, mgr ekonomii;
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ukończone studia doktoranckie;
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym, studia podyplomowe.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze (MPGK sp. z o.o.)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny MPGK sp. z o.o. od 2013 r., wcześniej stanowiska kierownicze (od lat 20), w tym Kierownika Działu Wywozu i Oczyszczania Miasta w MPGK.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Wprowadzenie in house ? realizacja zadań własnych gminy Jelenia Góra z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz prowadzenia PSZOK z pominięciem procedur przetargowych;
 • rekultywacja składowiska odpadów w Siedlęcinie;
 • reorganizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów (wymiana pojemników);
 • zmiana organizacji transportu oraz zmniejszenie masy niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych (uzyskanie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu odpadów w Jeleniej Górze);
 • świadczenie usług dodatkowo również dla gmin: Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Jeżów Sudecki Mirsk, Szklarska Poręba,
 • procedowanie wniosku o dofinasowanie inwestycji ?Budowa systemu podczyszczania selektywnie zebranych odpadów na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej?,
 • upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, objęcie edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry i okolic,
 • organizacja i współudział w programach edukacji ekologicznej,
 • promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

 • Powierzenie w trybie ?in house? (z wolnej ręki) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Jeleniej Góry;
 • budowa systemu podczyszczania selektywnie zebranych odpadów na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie spółką (kierowanie pracami zarządu spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, nadzór nad realizacją strategii spółki, nadzór nad funkcjonowaniem spółki w aspektach prawnych i organizacyjnych, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem strategicznych działów usługowych spółki, etc.), logistyka, usługi transportu odpadów komunalnych, utrzymanie czystości ? oczyszczanie miasta zimowe i pozimowe, utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej.