Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej

ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Biała

Opis działalności

16 lipca w 1999 r. Rada Miejska Bielska-Białej wyraziła wolę utworzenia spółki akcyjnej pod firmą ?Zakład Gospodarki Odpadami?. Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy Bielsko-Biała dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi, w części dotyczącej zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych instalacji i urządzeń do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy oraz zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu; przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Lista osób

  • Wiesław Pasierbek

    Wiesław Pasierbek