Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław

ul. Osadowa 1 32-329 Bolesław

Opis działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej ?Bolesław? w Bolesławiu Sp. z o.o. powstał 01.12.1991 r. jako Zakład Budżetowy Gminy Bolesław. Początkowo Zakład świadczył usługi komunalne na terenie Gminy Bolesław oraz produkował elementy prefabrykowane. W roku 1993 rozszerzono działalność o eksploatację piasku. 01.08.1995 r. Zakład przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obecnie 100 proc. udziałów posiada Gmina Bolesław. Podstawową działalnością Spółki jest zbiórka, unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców wtórnych, który odbywa się na zmodernizowanej instalacji do mechaniczno ? biologicznego przetwarzania odpadów. W 2019 roku zbiórka odpadów prowadzona była głównie na terenie Powiatów Olkuskiego, Krakowskiego, Chrzanowskiego i Miechowskiego. Spółka obsługiwała miasta i gminy : Bolesław, Bukowno, Olkusz, Wolbrom, Alwernia, Zabierzów, Skała , Sułoszowa, Trzyciąż, Jerzmanowice ? Przeginia oraz częściowo Trzebinia. W grudniu 1997 r. zostało otwarte składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 13,09 ha i pojemności 2.023.150 m3 przyjmujące odpady z powiatu olkuskiego i krakowskiego. Składowisko spełnia wszelkie wymogi w zakresie ochrony środowiska. Jest uszczelnione i prowadzi monitoring wód podziemnych oraz powietrza. Obok składowiska odpadów komunalnych zostało wybudowane składowisko odpadów obojętnych, na którym przyjmuje się odpady obojętne dla środowiska typu: ziemia z wykopów, gruz budowlany itp. Ponadto Zakład produkuje energię elektryczną powstającą w wyniku ujęcia i spalenia biogazu ze składowiska odpadów. W 2018 roku pojemność składowiska została powiększona do 3.260.746 m3 ( I kwatera) i 433.524 m3 (II kwatera). Pod koniec 2015 r. oddano do użytku instalację mechaniczno?biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Po okresie rozruchu od dnia 1 stycznia 2016 r. sortownia rozpoczęła funkcjonowanie. Instalacja obejmuje halę procesową (cześć mechaniczna: sortownia odpadów komunalnych), kompostownię (część biologiczna: obiekt stabilizacji frakcji biodegradowalnej i podsitowej wydzielonych na sortowni odpadów) oraz infrastrukturę towarzyszącą. Łączna wydajność instalacji MBP dla potrzeb przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych ?u źródła? pierwotnie wynosiła 41000 Mg / rok. W roku w 2017 zwiększono wydajność instalacji do 51 000 Mg / rok. Od 14.07.2010 r. Zakład eksploatuje na potrzeby ZGH Bolesław złoża piasku ?Hutki II? z obszaru 45 ha w ilości do max ok. 1.000.000 ton rocznie. Na potrzeby eksploatacji i przygotowania inwestycji urządzono nowoczesne zaplecze socjalne i zakupiono niezbędny sprzęt specjalistyczny do eksploatacji piasku. Przez wiele ostatnich lat firma otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień i certyfikatów m.in. Gepardów Biznesu, Lidera Rynku , Europejskiego Konkursu Promocyjnego Euro Lidera. Natomiast w 2019 roku firma została nominowana w konkursie Wzorowa Firma Województwa Małopolskiego objętym patronatem Marszałek Województwa Małopolskiego oraz otrzymała wyróżnienie Brylant Polskiej Gospodarki za osiągnięcie wysokiej wartości rynkowej firmy w XI edycji konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki. Misją Zakładu Gospodarki Komunalnej ?Bolesław? Sp. z o.o. jest świadczenie usług najwyższej jakości, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów. Zasadą jaką kieruje się spółka w swojej działalności jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym, dlatego polityka ekologiczna ZGK ?Bolesław? Sp. z o.o. stanowi ważną część ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Jej celem jest zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez ciągłe doskonalenie działalności związanej z aspektami środowiskowymi.