Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach

ul. Św. Tekli 62 26-067 Promnik

Opis działalności

Podstawowym przedmiotem działalności jest gospodarowanie odpadami. Działalność spółki obejmuje przede wszystkim:
  • prowadzenie regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
  • zarządzanie składowiskami odpadów,
  • unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • selektywną zbiórka i sortowanie odpadów opakowaniowych,
  • produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii.
 

Lista osób

  • Henryk Ławniczek

    Henryk Ławniczek